ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Χαρίκλεια Παντούλη, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών

Από 31.12.2014 τίθεται σε ισχύ ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών.
Στις 27.08.2014 και σε εκτέλεση του Ν.4224/2013 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβέρνησης ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών, που συντάχθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδας, σε μία προσπάθεια για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των δανειοληπτών προς τις Τράπεζες. Ως έναρξη ισχύος του Κώδικα έχει οριστεί η 31.12.2014.

Τι προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας;
Ο Κώδικας προβλέπει μία διαδικασία προσέγγισης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τους δανειολήπτες, προκειμένου να διευκολύνονται οι οφειλέτες στην αποπληρωμή των δανείων τους με παροχή ρυθμίσεων και λύσεων που προβλέπονται από αυτόν, υποχρεώνοντας ταυτόχρονα κάθε τράπεζα να θεσπίσει λεπτομερώς καταγεγραμμένη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων και να συστήσει Επιτροπή Ενστάσεων. Στον ίδιο Κώδικα ορίζονται οι έννοιες του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και των «ευλόγων δαπανών διαβίωσης», που αποτελούν κρίσιμα μεγέθη για την πορεία της ρύθμισης. Τυποποιείται έτσι μία διαδικασία προσέγγισης των τραπεζών με τους οφειλέτες, ώστε να υπάρξει μία ειλικρινής επικοινωνία των μερών επ’ ωφελεία και των δύο.

Ποιοι οφειλέτες μπορούν να ακολουθήσουν την διαδικασία του Κώδικα;
Πρόκειται για μία εξωδικαστική διαδικασία που αφορά όλους τους δανειολήπτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) για την ρύθμιση ή την οριστική διευθέτηση κάθε είδους δανείων (στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά), εφόσον αυτοί δεν έχουν απευθυνθεί στα δικαστήρια για την δικαστική ρύθμιση των οφειλών τους.

Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων.
Ο Κώδικας προβλέπει την εφαρμογή εκ μέρους της κάθε τράπεζας πέντε σταδίων για τον χειρισμό δανειοληπτών που οι οφειλές τους παρουσιάζουν καθυστερήσεις ή ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης. Το πρώτο στάδιο προβλέπει επικοινωνία με τον δανειολήπτη, το δεύτερο συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών, το τρίτο στάδιο την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων, το τέταρτο περιλαμβάνει πρόταση των κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη και το πέμπτο την διαδικασία εξέτασης ενστάσεων. Βέβαια η ανωτέρω διαδικασία δεν αποκλείεται να εκκινήσει με την πρωτοβουλία του ίδιου του δανειολήπτη, η οποία θα περιλαμβάνει και πρόταση ρύθμισης των οφειλών. Πρέπει να σημειωθεί ακόμα ότι, παρά το γεγονός ότι ο ανωτέρω Κώδικας τίθεται σε ισχύ από την 31.12.2014, η λύση της ρύθμισης ή της οριστικής διευθέτησης μπορεί να περιλαμβάνει οφειλές που έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμες και πριν από την ημερομηνία ισχύος του.

Δυνατότητες και κίνδυνοι.
Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι ο δανειολήπτης έχει πάντοτε την δυνατότητα προσφυγής του με την καθοδήγηση δικηγόρου στην ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του Ν.3869/2010. Η ανωτέρω διαδικασία του Κώδικα ενδείκνυται για οφειλέτες με σχετικά μικρές οφειλές που παρουσιάζουν πρόσκαιρη καθυστέρηση, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ή ακόμα και γι’ αυτούς που έχουν προσημειώσει ακίνητη περιουσία τους, εφόσον όμως πρόκειται για περιορισμένη οφειλή με ένα στεγαστικό δάνειο. Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων και κινδύνων της περιουσίας του, προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή λύση, θα πρέπει να συμβουλευτεί ένα ειδικό.

Ποιες οι ωφέλειες για τον δανειολήπτη;
Ακολουθώντας την διαδικασία του Κώδικα και εφόσον καταλήξει η όλη προσπάθεια σε λύση ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των οφειλών του, ο δανειολήπτης αυτός εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ενήμερος ως προς τα δάνειά του, αποφεύγοντας τόσο τις επίμονες και ενοχλητικές εισπρακτικές εταιρείες όσο και δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως η καταγγελία των δανείων από μέρους του πιστωτή του, η εγγραφή του στον Τειρεσία, ακόμα και ο πλειστηριασμός της ακίνητης περιουσίας του.

 

, ,

Related Posts

Leave a Reply

*